ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031629

5 ข้อชี้แจงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คืออะไร

"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"คือความรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เฉพาะกรณีเหตุละเมิดได้เกิดจากการจงใจกระทำเพื่อตนเอง หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ในที่นี้หมายถึง"การชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ซึ่งคือกระบวนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผืดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือการ"สอบละเมิด"ที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทำการโต้แยงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตน 

 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5 ข้อชี้แจงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

      จากการตรวจหารูปแบบและวิธีการชี้แจงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พบว่ากฎหมายและระเบียบดังกล่าวต่างมิได้กำหนดรูปแบบและวิธีการในการชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงทางละเมิดสำหรับผู้สนใจ วินัย.คอม ใคร่อนุญาตขอแนะนำขั้นตอนการเขียนคำชี้แจงในรูปแบบง่ายๆดังนี้

  1. เตรียมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดต่อหน้าที่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนชี้แจงข้อเท็จจริงในลำดับถัดไป ตัวอย่างเช่น ความรู้ตามระเบียบพัสดุเมื่อเกิดการละเมิดในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง หรือความรู้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เมื่อการละเมิดเกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
  2. จัดเตรียมเอกสารพยานหลักฐานตามรูปเรื่องที่ถูกกล่าวหา และหากเป็นไปได้เพื่อความสะดวกในการสอบสวนควรเตรียมพยานหลักฐานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงทางละเมิดตามที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของท่านกำหนด เช่น กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน กรณีคนร้ายกระทำโจรกรรม กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูญหาย กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ หรือกรณีภัยธรรมชาติ เป็นต้น
  3. ทำการเขียนชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อย่างง่าย) ด้วยการชี้แจงแบบตัดองค์ประกอบความผิดในวงจรละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยชี้แจงว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องที่ถูกสอบละเมิดนั้น  1.ได้กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ อย่างไร  2.ได้ทำต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานโดยผิดขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือระเบียบ กฎหมายที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ อย่างไร  3.มีบุคคลใดหรือหน่วยงานได้รับความเสียหาย หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงกระทั่งตัดองค์ประกอบความผิดใดออกไปได้ (ผู้สอบสวนและหน่วยงานต้องเห็นคล้อยตามด้วย) การกระทำนั้นย่อมไม่เป็นการละเมิด และส่งผลให้วงจรละเมิดหยุดทำงาน แต่หากไม่สามารถชี้แจงตัดวงจรละเมิดที่หนึ่งนี้ได้ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องทำการอธิบายความเพิ่มเติมเพื่อตัดวงจรละเมิดที่สองในข้อถัดไป
  4. วงจรละเมิดที่สอง คล้ายกับวงจรละเมิดที่หนึ่งเพียงแต่เพิ่มองค์ประกอบความผิดเรื่องการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เข้าไป ดังนั้น การชี้แจงในวงจรละเมิดที่สอง จึงต้องทำการชี้แจงข้อเท็จจริงในองค์ประกอบความผิดว่า "การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน้าที่หรือไม่ อย่างไร" แต่เนื่องจากการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาจากองค์ประกอบที่หลากหลาย และจะใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นความเสี่่ยงแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ควรยึดหลัก"ปลอดภัยไว้ก่อน"ไม่ว่าจะผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงองค์ประกอบความผิดนี้ได้หรือไม่ ควรเผื่อเหลือ เผื่อขาด ด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องเหตุลดหย่อนต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับลดค่าเสียหาย
  5. เนื่องจากการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและหลักความเป็นธรรมในแต่ละกรณี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปรับลดค่าเสียหาย ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาจึงควรชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนตนในเรื่องวิสัยและพฤติการณ์ ทั้งที่เป็นเหตุส่วนตัวและเหตุจากงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้กระทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ถูกสอบละเมิดด้วย

สอบละเมิด

tips:การชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือ การชี้แจงข้อเท็จจริงสอบละเมิด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการโต้แย้งให้เหตุผลเปรียบเทียบกันระหว่างลอจิกตามระเบียบกฎหมายกับวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาในขณะเกิดเหตุละเมิด โดยมีสภาพบังคับในเรื่องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหาบางท่านมองว่าเป็นเรื่องทางแพ่ง จึงขาดความละเอียดรอบคอบในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีความรับผิดอย่างอื่นติดตามมา ดังนั้น การชี้แจงข้อเท็จจริงที่ดี นอกจากผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฏหมายที่ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาควรต้องมีความรู้เสริมทั้งทางแพ่ง วินัย อาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจักได้ปรับปรุงให้ร่างคำชี้แจงฯนั้นให้เป็น"คำชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ที่มีประโยชน์สำหรับตนเองต่อไปในอนาคต ท้ายนี้หวังว่าขั้นตอน "ชี้แจงข้อเท็จจริงสอบละเมิด"อย่างง่ายนี้จะเป็นพื้นฐานของการ"ชี้แจงข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"ต่อไป      

 

           


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 558 ครั้ง

Engine by shopup.com