ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  088-584-5669
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09-19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด   
 
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

089388

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการ

"วินัยข้าราชการ" คืออะไร

"วินัยข้าราชการ" คือ แบบแผนความประพฤติของกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการ  โดย "วินัยข้าราชการ" มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความประพฤติของกลุ่มข้าราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้วอย่างเช่น วินัยข้าราชการพลเรือน คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการพลเรือน หรือ วินัยข้าราชการครู คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ก็คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

  "วินัยข้าราชการ"ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับข้าราชการ ในการปฏิบัติงานในระบบราชการซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากทางราชการได้วางกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้มากมาย ทั้งระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด และระเบียบของหน่วยงานอื่นที่แจ้งเวียนมาให้ถือปฏิบัติ หรือบางเรื่องก็อาจเป็นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งแต่ละปีจะมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานหากเกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมายใดก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบนั้นโดยเคร่งครัด หากละเลยมิปฏิบัติตามระเบียบก็ถือว่าเป็นการทำผิด"วินัยข้าราชการ" 

ประเภทของวินัยข้าราชการ

    หากจำแนกประเภทของวินัยข้าราชการตามที่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สามารถแบ่งประเภทของวินัยข้าราชการได้ 2 ประเภท ดังนี้

  1. วินัยข้าราชการประเภทข้อปฏิบัติ วินัยข้าราชการประเภทนี้เป็นการกำหนดแบบแผนทางความประพฤติที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ข้าราชการต้องนำไปถือปฏิบัติ โดยมีสภาพบังคับทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ,ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ,ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ เป็นต้น
  2. วินัยข้าราชการประเภทข้อห้าม วินัยข้าราชการประเภทนี้เป็นการกำหนดแบบแผนทางความประพฤติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับมิให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติ  โดยมีสภาพบังคับทั้งในและนอกหน้าที่ราชการเช่นเดียวกัน ตังอย่างเช่น ข้าราชการต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา,ข้าราชการต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ,ข้าราชการต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นต้น     

วินัยข้าราชการ

หลักการรับฟังพยานเพื่อลงโทษวินัยข้าราชการ

       ก่อนจะกล่าวถึงหลักการลงโทษทางวินัยข้าราชการ ขออนุญาตกล่าวถีงหลักการลงโทษทางอาญาเพื่อวางพื้นฐานของความเข้าใจก่อนว่า ในคดีอาญานั้นศาลจะเข้มงวดในเรื่องการพิสูจน์ความผิดของจำเลย ฝ่ายโจทก์จะต้องอ้างพยานหลักฐานและนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งจนปราศจากข้อสงสัย ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลย หากมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย

      ส่วนหลักการลงโทษทางวินัยข้าราชการนั้น มีหลักการที่แตกต่างจากคดีอาญา กล่าวคือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว"เชื่อได้ว่า"ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริง โดยไม่จำเป็นต้องปรากฏพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งจนปราศจากข้อสงสัยอย่างในคดีอาญาแต่อย่างใด

โทษทางวินัยข้าราชการ

        มาตรา 88 แห่งพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551 ได้กำหนดโทษทางวินัยข้าราชการ สำหรับข้าราชการผู้ประพฤติฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติทางวินัย จำนวน 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก  ซึ่งโทษทางวินัยข้าราชการดังกล่าว หากจำแนกตามระดับความร้ายแรงหรือความเสียหายจากการกระทำความผิด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โทษทางวินัยข้าราชการได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน     
  2. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษทางวินัยข้าราชการได้แก่ ปลดออก ไล่ออก      

Tips: ปัจจุบันการดำเนินสอบสวนต่างๆในเรื่อง"วินัยข้าราชการ"ได้มีการออก กฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย สำหรับกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือการกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนผู้ใดกระทำผิด"วินัยข้าราชการ"โดยมีหลักการรับฟังพยานเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการที่แตกต่างจากกระบวนการในคดีอาญา กล่าวคือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ หากมีพยานหลักฐาน"เชื่อได้ว่า"ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด โดยไม่จำต้องปรากฏพยานหลักฐานจนปราศจากข้อสงสัยอย่างในคดีอาญา รวมทั้งไม่ต้องรับฟังตามผลการพิจารณาในคดีอาญาแม้จะมีารยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาก็ตาม


21 กันยายน 2561

ผู้ชม 356 ครั้ง

Engine by shopup.com