ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031630

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการ

6 บทสรุป"วินัยข้าราชการ"

วินัยข้าราชการ คืออะไร

"วินัยข้าราชการ" คือ แบบแผนหรือข้อบังคับทางความประพฤติของข้าราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนวินัยข้าราชการ หรือทำผิดวินัยข้าราชการ ต้องได้รับโทษทางวินัย ตามความร้ายแรงหรือความเสียหายจากการฝ่าฝืนวินัยข้าราชการหรือการทำผิดวินัยข้าราชการแล้วแต่กรณี

"วินัยข้าราชการ" หมายถึง แบบแผนความประพฤติของกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการ  โดย "วินัยข้าราชการ"มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมความประพฤติของกลุ่มบุคลากรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามแต่ละประเภทของวินัยข้าราชการ  ต้วอย่างเช่น วินัยข้าราชการพลเรือน คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการพลเรือน หรือ วินัยข้าราชการครู คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ก็คือ แบบแผนความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการพลเรือน คืออะไร

          วินัยข้าราชการพลเรือน คือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน หรือหลักเกณฑ์ สำหรับควบคุมความประพฤติของกลุ่มบุคคลที่ทำงานรับราชการ โดยมีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งวินัยข้าราชการพลเรือนนี้มีทั้งที่เป็นข้อบังคับให้ข้าราชการต้องถือปฎิบัติ และมีทั้งที่เป็นข้อห้ามมิให้ข้าราชการปฏิบัติ โดยข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัยเหล่านี้จะมีสภาพบังคับกับข้าราชการทั้งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และในการดำรงชีวิตส่วนตัวของข้าราชการ ตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้น ยังมีฐานะเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัยได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประเภทของวินัยข้าราชการ

    หากจำแนกประเภทของวินัยข้าราชการตามแบบแผนเรื่องความประพฤติของข้าราชการ ตามที่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สามารถแบ่งประเภทของวินัยข้าราชการได้ 2 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทข้อปฏิบัติ วินัยข้าราชการประเภทนี้เป็นการกำหนดแบบแผนทางความประพฤติที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ข้าราชการต้องนำไปถือปฏิบัติ โดยมีสภาพบังคับทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ,ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ,ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ เป็นต้น
  2. ประเภทข้อห้าม วินัยข้าราชการประเภทนี้เป็นการกำหนดแบบแผนทางความประพฤติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับมิให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติ  โดยมีสภาพบังคับทั้งในและนอกหน้าที่ราชการเช่นเดียวกัน ตังอย่างเช่น ข้าราชการต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา,ข้าราชการต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ,ข้าราชการต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นต้น        

การรักษาวินัยข้าราชการ 

      การรักษาวินัยข้าราชการ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้

  1. ประเภทการรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการเอง วิธีการรักษาวินัยโดยวิธีการนี้ตัวข้าราชการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวินัยของทางราชการทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อปฎิบัติ  รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัยข้าราชการ   

      2.ประเภทการรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา วิธีการรักษาวินัยโดยวิธีการนี้จะเกิดจากการที่ผูั้บังคับบัญชาของข้าราชการ ทำการสอดส่องควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งทำการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้แล้ว ผู้บังคับบัญชายังมีหน้าที่ทำการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3 ความสำคัญของวินัยข้าราชการ

      วินัยข้าราชการ มีความสำคัญทั้งต่อระบบราชการ และตัวข้าราชการ ดังนี้

  1. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานทั้งแก่หน่วยงาน และตัวข้าราชการ
  2. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ที่มีทั้งกับหน่วยงาน และตัวข้าราชการ 
  3. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความประพฤติที่ดี และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ต้วข้าราชการ

โทษทางวินัยข้าราชการ

      ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551 ได้กำหนดโทษทางวินัยข้าราชการ สำหรับข้าราชการผู้ประพฤติฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติทางวินัย จำนวน 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก  ซึ่งโทษทางวินัยดังกล่าว หากจำแนกตามความร้ายแรงหรือความเสียหายจากการกระทำความผิด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน     
  2. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก 

Tips: วินัยข้าราชการ หากข้าราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติทางวินัย กรณีดังกล่าวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการ  และต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่มีการกำหนดไว้ใน มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  และปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนด กฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 เพื่อใช้สำหรับกระบวนการสอบสวนดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน ในกรณีที่มีการสงสัยหรือกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนกระทำผิดวินัยข้าราชการ         

 

         


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 958 ครั้ง

Engine by shopup.com