ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031628

ชี้แจงข้อกล่าวหา

ชี้แจงข้อกล่าวหา คืออะไร

"ชี้แจงข้อกล่าวหา" คือ การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือการชี้แจงข้อกล่าวหา โดยเป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิด ซึ่งการแก้ข้อกล่าวหาอาจทำเป็นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาหรือหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยคำชี้แจงข้อกล่าวหากับผู้สอบสวนในแต่ละประเภทการสอบสวน

"ชี้แจงข้อกล่าวหา" หมายถึง คำให้การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาที่จัดทำขึ้นเพื่อโต้แย้งและอธิบายเรื่องราวต่างๆที่ถูกกล่าวหา ส่วนใหญ่แล้ว"การชี้แจงข้อกล่าวหา" จะมี 2 ประเภท คือการทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา (หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา) กับการเข้าให้ถ้อยคำชี้แจงข้อกล่าวหากับผู้สอบสวน โดยการชี้แจงกล่าวหานี้ ปัจจุบันเท่าที่ปรากฏยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการชี้แจงข้อกล่าวหาไว้ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการกำหนดในเรื่องระยะเวลาการส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาทำการส่งคำชี้แจงฯต่อผู้สอบสวนภายในระยะเวลาเท่าใด ส่วนคำชี้แจงฯนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา จะทำการชี้แจงได้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง"คำชี้แจงข้อกล่าวหา"นั้นจะส่งผลดีหรือร้ายต่อรูปคดีหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องขวนขวายหาความรู้เอง แต่บางครั้งก็อาจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหารายละเอียดและพฤติการณ์ในส่วนที่เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาตามโครงเรื่องในหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจัดทำขึ้น ตัวอย่างเช่น การสอบสวนหาเหตุลดหย่อนโทษ การสอบสวนหาปัจจัยในการกระทำความผิด เป็นต้น

คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ศิลปการเขียนคำชี้แจงข้อกล่าวหา

           ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินกาารทางวินัย พ.ศ.2556 ต่างมิได้บัญญัติในเรื่องรูปแบบ และวิธีการเขียนแก้ข้อกล่าวหาไว้ ดังนั้นในการชี้แจงข้อกล่าวหา ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดในการเสนอรายละเอียดและพฤติการณ์ในส่วนที่เป็นคุณแก่รูปคดีของฝ่ายตนต่อผู้สอบสวน แต่ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหามักจะไม่มีประสบการณ์ในการเขียนชี้แจงข้อกล่าวหา จึงไม่ทราบว่าจะเขียนชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีฝ่ายตน  รวมทั้งให้มีข้อความสละสลวย และครบถ้วนตามประเด็นกล่าวหา บางท่านสามารถชี้แจงด้วยวาจาได้ยาวแต่พอให้ทำเป็นลายลักษณํอักษรกลับไม่ทราบว่าจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไร ดังนั้น วินัย.คอม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการร่างคำชี้แจงข้อกล่าวหานี้จะกล่าวในท้ายนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านได้บ้าง คือ

  1.  ก่อนร่างคำชี้แจงข้อกล่าวหา ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาให้ละเอียด จากนั้นให้ทำการศึกษาข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ว่าข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดนั้น มีองค์ประกอบความผิดตามตัวบทกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไร
  2. ในกรณีมีผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดหลายคน ทั้งในลักษณะร่วมกันกระทำผิดหรือถูกกล่าวหาว่าแบ่งหน้าที่กันกระทำผิด หรือเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงซับซ้อน กระทั่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์กระทำผิดในลักษณะร่ายยาวหลายหน้ากระดาษ โดยไม่มีการแยกพฤติการณ์กระผิด หรือแสดงการเชื่อมโยงความผิดมายังท่านได้อย่างชัดเจน ขอแนะนำว่าให้ท่านทำการร่างคำชี้แจงข้อกล่าวหาตามขอบเขตอำนาจหน้่าที่ของตน ประกอบกับข้อเท็จจริงตามแนวทางปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาในการเสนอเรื่องหรือการสั่งอนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้งโต้แย้งถึงข้อบกพร่องของบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯ ซึ่งไม่สามารถแยกพฤติการณ์กระทำผิด หรือการไม่เชื่อมโยงความผิดนั้น ติดเป็นลายลักษณ์อักษณ์ไว้ใน"หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา"ด้วย
  3. ปัญหาเรื่องอำนาจดำเนินการทางวินัย  เป็นปัญหาที่ควรนำมาพิจารณาก่อนในเบื้องต้น สำหรับกรณีข้าราชการต่างสังกัดผู้กล่าวหาว่าร่วมกันกระทำผิดหรือกรณีโอนย้ายหน่วยงาน เพราะหากเป็นกรณีข้าราชการต่างสังกัดร่วมกันกระทำความผิด อำนาจในการดำเนินการทางวินัยจะมิใช่อำนาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแต่ฝ่ายเดียว จะต้องเป็๋นการใช้อำนาจร่วมของผู้บังคับบัญชา ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดไว้  ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาโอนย้ายเปลี่ยนหน่วยงาน ให้ดูรายละเอียดข้อเท็จจริง ตั้งแต่วันเริ่มกล่าวหา วันแต่งตั้งผู้สอบสวน และวันโอนย้ายเกิดขึ้นเมื่อใด ประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องๆไป
  4. ปัญหาการดำเนินการทางวินัยซ้ำ และเป็นกรณีที่เคยถูกลงโทษมาแล้ว ให้ดูว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550 หรือไม่ หากเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯให้นำเหตุดังกล่าวมาเขียนบรรยายไว้ใน"หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา"ด้วย
  5. ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของผู้สอบสวน หากในกระบวนการสอบสวนปรากฎการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนในขั้นตอนใด เช่น มีการแจ้งข้อกล่าวหา โดยไม่มีการประชุมคณะผู้สอบสวน ฯลฯ ให้เขียนบรรยายถึงเหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนนั้น ติดไว้ใน"หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา"ด้วย 
  6. คำขอท้ายคำชี้แจงข้อกล่าวหา ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการชี้แจงข้อกล่าวหาโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเขียนเสนอคำขอท้ายหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาตามความประสงค์ของตน  เช่น ข้าพเจ้าขอให้การปฏิเสธต่อบรรดาข้อกล่าวหาทั้งหมดตามเหตุผลข้างต้น และขอได้โปรดวินิจฉัยยกข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อไป หรือ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้การรับสารภาพ และขอได้โปรดพิจารณาลดหย่อนโทษตามส่วนที่ข้าฯได้ทำคุณไว้แก่ทางราชการและในกระบวนการสอบสวนต่อไป เป็นต้น

            Tips: การ่าง "ชี้แจงข้อกล่าวหา"  หากเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาหลายข้อกล่าวหา หรือหลายฐานความผิดทั้งทางวินัย และอาญา ผู้ถูกกล่าวหาควรต้องศึกษาหาความรู้ในการชี้แจงข้อกล่าวหาจากท่านผู้รู้กฎหมายเสียก่อน เพราะบางครั้งในการร่างคำชี้แจงข้อกล่าวหาแบบหลายข้อกล่าวหาหรือหลายฐานความผิด หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ละเอียดรอบคอบในการร่างฯ ส่วนใหญ่จะพบว่าคำชี้แจงข้อกล่าวหานั้น จะเป็นผลดีเฉพาะข้อกล่าวหาแรกหรือฐานความผิดแรก แต่กลับเป็นผลร้ายต่อข้อกล่าวหาอื่นหรือฐานความผิดที่เหลือ ด้วยเหตุที่ร่างคำชี้แจงฯไปเข้าองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายในส่วนที่เหลือ  เช่น  กรณีการรับรองเท็จ แม้ในคดีวินัยอาจพิจารณาเป็นได้ทั้งวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือวินัยร้ายแรงแล้วแต่รูปคดี แต่สำหรับในคดีอาญาแล้ว อาจมีมูลความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 162 กรณีเป็นเจ้าพนักงานรับรองเท็จก็ได้  ดังนั้น การร่างชี้แจงข้อกล่าวหาแบบหลายข้อกล่าวหาจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพึ่งระมัดระวังอย่างยิ่งในการ"ชี้แจงข้อกล่าวหา"

 


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 459 ครั้ง

Engine by shopup.com