ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031631

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคืออะไร

"หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง" ในที่นี้คือหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงทางวินัย ซึ่งเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในและนอกหน้าที่ราชการที่ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา โดยประเภทของหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง แบ่งตามการร่างได้ 2 ประเภท และอยู่ในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของตามอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีข้าราชการผู้ใด มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งการชี้แจงข้อเท็จจริงนี้ ผู้สืบสวนอาจกำหนดให้ข้าราชการที่ถูกร้องเรียน ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา หรือจัดทำเป็น หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ก็ได้ รวมทั้ง อาจเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนประสงค์ทำ หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งต่อผู้สืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนวินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่จะดำเนินการทางวินัยต่อหรือไม่ 

 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

ประเภทของหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 

           ตามที่เรียนมาข้างต้นว่าปกติแล้วผู้สืบสวนข้อเท็จจริงจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและรายละเอียดในการให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนทำการ ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งโดยทั่วไปมักมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนมาพบและทำการให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา  ดังนั้น การชี้แจงในรูปแบบหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนไปพบผู้สืบสวนมาแล้ว และมีความประสงค์ต้องการทำรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากการชี้แจงในระหว่างการสืบสวนจดจำเหตุการณ์ไม่ได้ หรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก  จำต้องตรวจดูก่อนทำการชี้แจง  หรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้ถ้อยคำในการสืบสวนที่ผ่านมา ซึ่งในที่นี้ วินัย.คอม ขอนำเสนอประเภทของหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งแบ่งตามรูปแบบการร่างหนังสือได้จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแบบ "เปิด" คือรูปแบบการร่างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนมีความมั่นใจทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย(กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ถูกร้องเรียน) หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อสั่งการที่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย เช่น การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน หรือการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย แม้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ แต่หากผู้มาติดต่อราชการขาดความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์การปฎิบัติของทางราชการก็อาจเกิดร้องร้องเรียนได้ การชี้แจงข้อเท็จจริงในลักษณะเช่นนี้ ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงให้หมดโดยไม่จำต้องปกปิดข้อเท็จจริงใด ซึ่งวิธีการอย่างง่ายในการร่างหนังสือชี้แจงรูปแบบนี้คือให้ทำการร่างตามลำดับการเดินทางของเอกสาร โดยเริ่มตั้งแต่คำขอต่างๆของผู้ร้องเรียน กระทั่งถึงกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ โดยชี้แจงในตอนท้ายว่าเหตุต่างๆตามเรื่องร้องเรียนเป็นการดำเนินการตามระเบียบราชการเรื่องใด ข้อใด พร้อมทั้งแนบเอกสารพยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องประกอบท้ายหนังสือชี้แจง ซึ่งการร่างคำชี้แจงในลักษณะนี้จะเป็นการง่ายต่อการเข้าชี้แจงด้วยวาจาเพิ่มเติม หรือจะมอบหมายบุคคลอื่นเข้าทำการชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลัง
  2. ประเภทหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแบบ "ปิด" คือรูปแบบการร่างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียน ยังไม่มีความมั่นใจในข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน เนื่องจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้นยังไม่มีความชัดเจนหรือขาดข้อหารือหรือคำวินิจฉัยสนับสนุนการชี้แจง รวมทั้งเป็นกรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่ยุติ แต่จำต้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด การร่างหนังสือชี้แจงในลักษณะปิดนี้ ผู้ร่างจะต้องไม่ทำการร่างหนังสือในลักษณะที่ผูกมัดตนเองเกินไป เพราะหากภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วได้ผลตรงข้ามกับคำชี้แจงเดิม กรณีเช่นนี้อาจส่งผลร้ายต่อรูปคดีในชั้นสอบสวนทางวินัยได้ ดังนั้น การร่างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงในลักษณะปิดนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียน อาจพิจารณาปิดข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่สมควรเปิดเผยในช่วงเวลานั้น เพื่อรอผลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน โดยอาจเลือกทำการบรรยายข้อเท็จจริงในลักษณะภาพรวม หรือการนำเสนอตามแนวนโยบาย แต่ควรมีข้อความครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตอบเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางได้ก่อน ซึ่งการร่างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงในลักษณะนี้ ผู้ร่างจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้ถ้อยคำ และการเชื่อมโยงของพยานเอกสารเป็นพิเศษ รวมทั้งจะต้องไม่ลืมในการทำคำชี้แจงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังหากปรากฏข้อเท็จจริงใดที่ยุติแล้ว

Tips: วินัย.คอม

          การร่าง หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการใช้ดุลยพินิจ หรือใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้อย่างชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงการร่างหนังสือชี้แจงแบบปิด  เพราะมีผลเสียมากกว่าผลดี หากมีการหลงลืมชี้แจงเพิ่มเติม หรือมิได้ติดตามหรือจัดการใดๆเพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติ ทั้งนี้ เท่าที่ปรากฏพบว่าผลดีของการร่าง หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแบบปิด นั้น จะมีต่อเมื่อฝ่ายผู้ร้องเรียนถอนเรื่องหรือทิ้งเรื่อง และพยานหลักฐานที่ปรากฏไม่เพียงพอแก่การพิจารณาว่ามีมูลอันควรกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำผิดวินัยเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามการทิ้งเรื่องของผู้ร้องเรียนก็ไม่ตัดอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะดำเนินการทางวินัยต่อไป ดังนั้น หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแบบเปิด จึงเป็นรูปแบบที่ดี และเหมาะสมที่สุด


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 1815 ครั้ง

Engine by shopup.com