ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031643

ชี้แจงข้อเท็จจริง

ชี้แจงข้อเท็จจริง คืออะไร

"ชี้แจงข้อเท็จจริง" คือ การชี้แจงข้อเท็จจริงโดยอธิบายเรื่องต่างๆที่มีอยู่หรือที่พบเห็น สำหรับการชี้แจงข้อเท็จจริงทางวินัย คือการชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ ซึ่งอาจทำเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาก็ได้ 

"ชี้แจงข้อเท็จจริง"หมายถึง การอธิบายเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่หรือที่ได้พบเห็นตามจริง โดยมีความแตกต่างจากข้อคิดเห็น ตรงที่ข้อคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึก ความคิด หรือการคาดคะเน  ซึ่งการชี้แจงข้อเท็จจริงในทางวินัย หมายถึง การชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามจริงทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ โดยเป็นขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและการกระทำของข้าราชการที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย แต่เนื่องจากการชี้แจงข้อเท็จจริงนี้ เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของผู้บังคับบัญชา เพื่อหาว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใด กระทำผิดวินัยหรือไม่ อีกทั้ง หลักเกณฑ์การสืบสวนข้อเท็จจริงของข้าราชการมิได้กำหนดวิธีการสืบสวนข้อเท็จจริงไว้ เช่น ข้าราชการตำรวจ เพียงแต่ทำการกำหนดไว้เพียงกว้างๆว่าเป็นการสืบสวนเพื่อหามูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือไม่ ดังนั้น ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของข้าราชการ จึงอาจจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย มาให้ถ้อยคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ได้ 

 ชี้แจงข้อเท็จจริง

วิธีการชี้แจงข้อเท็จจริง 

           ปกติแล้วผู้สืบสวนข้อเท็จจริงจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและรายละเอียดในการให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนทำการชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งโดยทั่วไปมักมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนมาพบและทำการให้ถ้อยคำด้วยวาจาเนื่องจากในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง บางครั้งอาจเกิดจากหนังสือร้องเรียนเพียงกระดาษแผ่นเดียว โดยยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใด จึงทำให้การสืบสวนในเบื้องต้นไม่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายประเด็นในทันที ผู้สืบสวนจำต้องดำเนินการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องเสียก่อนแล้ว จึงจะทำการกำหนดข้อสืบสวนเป็นการเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนได้ ดังนั้น การชี้แจงข้อเท็จจริงในรูปแบบหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนไปพบผู้สืบสวนมาแล้วหนึ่งครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นฝ่ายประสงค์ทำรายละเอียดชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือเป็นกรณีที่ขอผัดการให้ถ้อยคำต่อผู้สืบสวน เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมานาน จดจำเหตุการณ์ไม่ได้ หรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ  จำต้องนำมาตรวจดูเพื่อประกอบการให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริง   ทั้งนี้ ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาหรือได้รับอนุญาตให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร หลักการที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องทำความเข้าใจกับประโยคคำถามหรือข้อสอบถามให้ชัดเจน หากไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจอย่างไร ให้สอบถามผู้สืบสวนให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องร้องเรียนที่มีการกล่าวหาย้อนหลังไปหลายปี การตอบข้อสืบสวนต้องถามให้ชัดเจนว่าเป็นคำถามกรณีใดระหว่างก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุ  เช่น กรณีสืบสวนเหตุร้องเรียนการชำรุดหรือบกพร่องของพัสดุหรืองานจ้าง ให้สอบถามให้ชัดเจนว่าคำถามที่ผู้สืบสวนถามว่าได้พบเห็นการชำรุดหรือความบกพร่องนั้น เป็นการพบเห็นก่อนหรือหลังการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง รวมทั้งขอให้ระมัดระวังในเรื่องการจัดเรียงประโยคคำถามของผู้สืบสวนที่อาจสร้างปัญหาในภายหลัง เช่น ในสำนวนการสอบสวนมีการบันทึกคำถามขึ้นมาลอยๆว่าท่านพบเห็นเหตุชำรุดบกพร่องหรือไม่ ต่อท้ายประโยคคำถามว่า ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งใด หรือต่อท้ายคำถามว่าท่านได้ทำการตรวจรับพัสดุ เมื่อใด ซึ่งในการตอบคำถามลักษณะเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องมีไหวพริบในการตอบ โดยการตอบคำถามที่ถูกถามมาลอยๆเช่นนี้ท่านต้องตอบโดยกล่าวถึงช่วงเวลาที่พบเห็นเหตุชำรุดบกพร่องนั้นในคำตอบทุกครั้ง รวมทั้งอ้างเหตุผลประกอบ เช่น ทราบเหตุชำรุดบกพร่อง แต่เป็นการทราบภายหลังเนื่องจากเมื่อครั้งเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ เขื่อนคอนกรีตแตก จึงได้พบว่ามีการใส่เหล็กเส้นไม่ตรงตามแบบที่ทางราชการกำหนด หรือ ทราบจากการรายงานมาในภายหลัง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดกับผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงรายสุดท้ายที่ใกล้เวลาเลิกงาน ซึ่งบางครั้งทั้งสองฝ่ายอาจเกิดความเหนื่อยล้า ดังนั้น ผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในช่วงเวลาดังกล่าวจึงควรกล่าวตอบอย่างช้าๆให้ชัดเจน พร้อมทั้งขอความกรุณาจากผู้สืบสวนช่วยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนด้วย  

             อนึ่ง หากท่านมีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือมีพยานบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมในเรื่องอื่น แต่ต้องการอ้างประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงของตน ให้ท่านกล่าวอ้างชื่อพยานติดไว้ในสำนวนให้เป็นลักษณํอักษรด้วย แต่หากขณะนั้นท่านยังไม่ทราบชื่อพยานก็ควรทำการชี้แจงโดยแจ้งต่อผู้สอบสวนว่าเหตุร้องเรียนดังกล่าวมีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคน เช่น มีกลุ่มประชาชนผู้มาติดต่อถ่ายบัตรประชาชนในวันเดียวกับผู้ร้องเห็นเหตุการณ์หลายคน หรือมีกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนเห็นเหตุการณ์หลายคน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อรูปคดีของท่านในอนาคต  

 การชี้แจงข้อเท็จจริงที่ดี

           ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งรูปแบบการให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาต่อผู้สืบสวน หรือแบบยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งการใช้อำนาจตามกฎ หมายหรือระเบียบของเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้เป็นอย่างดี การอาศัยเพียงแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานมาเป็นแนวทางในการตอบข้อสอบถามของผู้สืบสวนเพียงอย่างเดียวจะเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินไป เพราะบ่อยครั้งที่หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบของทางราชการแต่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานานโดยที่ยังไม่มีการตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าว ซึ่งความไม่รู้ระเบียบดังกล่าวเมื่อใดที่มีการแต่งตั้งผู้สืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นแล้ว ท่านยังคงนำเหตุผลและแนวทางการปฎิบัติที่ผิดระเบียบนั้นมาตอบข้อสอบถามของผู้สืบสวน การชี้แจงข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าวย่อมไม่ต่างอะไรจากคำรับสารภาพเลย  และหากต่อมาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของชั้นสอบสวนวินัย ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียน หากท่านยังคงชี้แจงตามเหตุผลและแนวทางการปฏิบัติที่ผิดระเบียบเช่นเดิม โดยยังไม่รู้สึกสังหรณ์ใจทำการขยายความแก้ไขเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา การชี้แจงเช่นนั้นก็อาจสร้างความเสียหายแก่รูปคดีของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น การชี้แจงข้อเท็จจริงที่ดี คือ การทำความเข้าใจใน กฏ ระเบียบของเรื่องที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา ให้ดีก่อน และที่สำคัญต้องขวนขวายหาความรู้เรื่องในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ตามกฎ ระเบียบในเรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้น จากผู้รู้ของหน่วยงานระดับกรมในส่วนกลางหรือหน่วยตรวจสอบในท้องที่ ซึ่งจะมีทั้งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีความพร้อมในการให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสอบถามหรือข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี    

Tips: วินัย.คอม

          การชี้แจงข้อเท็จจริง  เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และในการใช้ดุลยพินิจ หรือใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้อย่างชัดเจน อีกทั้ง ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ควรทำการชี้แจงให้อยู่ในขอบเขตตามองค์ประกอบของการใช้ดุลยพินิจ หรือใช้อำนาจอนุมัติหรืออนุญาตนั้น ไม่ควรใส่ข้อคิดเห็นของตนเองหรือผู้ใดผสมลงไปในการชี้แจงข้อเท็จจริง แต่หากท่านมีความประสงค์จะกล่าวถึงข้อคิดเห็นต่างๆหรือต้องการบอกเล่าข้อคิดเห็นของผู้ใดเพื่อสนับสนุนการตอบคำถามท่าน ควรแจ้งผู้สืบสวนให้ทำการบันทึกไว้เป็นย่อหน้าใหม่ในลำดับถัดมา หรือแต่หากไม่เกี่ยวข้องกับคำถามใด ให้ท่านขอความกรุณาจากผู้สอบสวนบันทึกเป็นข้อสุดท้ายของการสืบสวน เพื่อป้องกันมิให้ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นผสมปนกันจนยากแก่การวินิจฉัยของผู้สืบสวนหรือผู้บังคับบัญชา

 


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 669 ครั้ง

Engine by shopup.com