ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031641

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คืออะไร

"ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา" คือ การชี้แจงข้อกล่าวหาหรือการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยการเขียนแก้ข้อกล่าวหาต่างๆที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทำผิดวินัย ซึ่งการแก้ข้อกล่าวหาอาจทำเป็นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือหนังสือชี้แจงข้อกล่าว หรือการให้คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วแต่ประเภทการสอบสวน

"ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา" หมายถึง การชี้แจงข้อกล่าวหาหรือการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยการอธิบายสาเหตุของเรื่องราวหรือพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำหรือร่วมกระทำความผิดทางวินัย โดยการชี้แจงข้อกล่าวหา หรือการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือให้ถ้อยคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อโต้แย้งแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง โดยขั้นตอนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานี้ จะเริ่มหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา จากผู้สอบสวนแต่ละประเภทการสอบสวน

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หมายถึง

วิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

           ปกติแล้วผู้สอบสวนจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและรายละเอียดในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวินัย ซึ่งโดยทั่วไป ผู้สอบสวนมักจะกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาจัดทำ หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือ หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหามากกว่าการเข้าให้ คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เพื่อนำมาส่งต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯ สำหรับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องสรุปจับใจความอันเป็นสาระสำคัญของข้อกล่าวหาและพฤติการณ์กระทำผิดวินัย ตามที่มีการแจ้งไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯให้ได้อย่างครบถ้วนเสียก่อน ซึ่งบางรายอาจมีการแจ้งเพียงข้อกล่าวหาเดียว พฤติการณ์กระทำผิดเดียว หรือหลายพฤติการณ์กระทำผิด แต่บางครั้งอาจมีการแจ้งหลายข้อกล่าวหาและหลายพฤติการณ์กระทำผิดตามแต่ลักษณะกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อได้ใจความอันเป็นสาระสำคัญแล้ว จึงนำมาจัดทำโครงร่างการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ดี

           เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องทำการชี้แจงทุกพฤติการณ์และทุกข้อกล่าวหาที่ปรากฏในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯโดยเมื่อทำการสรุปใจความที่เป็นสาระสำคัญของข้อกล่าวหาและพฤติการณ์กระทำผิดได้แล้วให้ทำการทบทวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทั้งสอง เพื่อจัดวางรูปแบบการแก้ข้อกล่าวหาและวางโครงร่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ให้ทำเป็นโครงร่างฯไว้ก่อนเพราะข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่ทบทวนได้อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย กรณีย้อนหลังไปหลายปี หรือเป็นกรณีมีผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทำผิดวินัยหลายคน

การสืบหาข้อเท็จจริงตามโครงร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

           เจ้าหน้าที่ผู้ถูกข้อกล่าวหาอาจเลือกสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้จากหลายแหล่ง เช่น เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชา หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับผู้บังคับบัญชา,รายงานขอซื้อขอจ้างที่เกี่่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฎเพิ่มเติมเพียงใด ให้ดำเนินการปรับแก้โครงร่างฯไปตามนั้น กระทั่งได้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ราชการของตนจึงค่อยดำเนินการร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยปรับข้อเท็จจริงนั้นเข้ากับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการวิเคราะห์ โต้แย้ง ตลอดทั้งอ้างอิงงานวิจัย ข้อหารือ คำวินิจฉัย คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมแก่รูปคดีของฝ่ายตน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็น "หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา"หรือ"หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

           Tips: การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือการชี้แจงข้อกล่าวหา  เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาอย่ารีบร้อนปรับข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติเข้ากับข้อกฏหมายหรือระเบียบ เพราะหากในการสอบสวนได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วมีความแตกต่างจากเนื้อเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงไป อาจมีผลให้คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนั้นไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และที่สำคัญอย่าทำการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานที่สนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหา เพราะเมื่อใดที่ท่านได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาจากผู้สอบสวน ขอให้ท่านตระหนักไว้เลยว่าเป็นกรณีที่ข้อกล่าวหาท่านมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว ดังนั้น หากท่านทำการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหา ย่อมส่งผลให้คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้นไม่มีนำ้หนักให้รับฟัง ทั้งนี้ บรรดาพยานหลักฐานทั้งหลายที่ท่านอ้างเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้ง(ข้อเถียง)ของท่านจะเดินทางเป็นกระบอกเสียงของท่านไปไกล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในหลายระดับ ตั้งแต่ ผู้สอบสวน อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด และ อ.ก.พ.กระทรวง  กระทั่งในชั้นอุทธรณ์ส่วนใหญ่ก็ถือข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานี้เป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น หากท่านจะเล่นให้ครบ 18 หลุม  อย่าส่ง "หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"หรือ "หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา" ด้วยกระดาษแผ่นเดียว

 


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 752 ครั้ง

Engine by shopup.com