ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031640

วินัย

วินัย

2 ประเภทของ"วินัย"

วินัย คือ อะไร

         "วินัย" คือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแบบแผน 

          "วินัย" ในเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว "วินัย" หมายถึง ระเบียบข้อบังคับทางวินัย หรือแบบแผนทางวินัย สำหรับควบคุมพฤติกรรมความประพฤติของกลุ่มบุคคลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแบบแผนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น วินัยนักเรียน วินัยนักศึกษา  วินัยข้าราชการ  วินัยข้าราชการครู  เป็นต้น 

วินัย

วินัยข้าราชการ คืออะไร

         วินัยข้าราชการ คือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน หรือหลักเกณฑ์ สำหรับควบคุมความประพฤติของกลุ่มบุคคลที่ทำงานรับราชการ โดยมีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งวินัยข้าราชการพลเรือนนี้มีทั้งที่เป็นข้อบังคับให้ข้าราชการต้องถือปฎิบัติ และที่เป็นข้อห้ามมิให้ข้าราชการนำมาปฏิบัติ โดยข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัยเหล่านี้จะมีสภาพบังคับกับข้าราชการทั้งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และในการดำรงชีวิตส่วนตัวของข้าราชการตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้น ยังมีฐานะเป็นข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัยได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประเภทของวินัย 

      หากจำแนกประเภทของวินัย ตามลักษณะของวิธีการรักษาวินัยแล้ว สามารถสรุปประเภทของวินัย ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. วินัยในตนเอง  คือ กระบวนการรักษาวินัยภายในตนเอง ที่เกิดจากความต้องการควบคุมความประพฤติของตนเอง จัดเป็นกระบวนการรักษาวินัยโดยความสมัครใจ ที่เกิดจากความต้องการทางจิตใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กฏเกณฑ์ หรือระเบียบวินัยของกลุ่มตน ซึ่งการรักษาวินัยโดยวิธีการนี้ตัวข้าราชการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวินัยของทางราชการทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อปฎิบัติ  รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัยข้าราชการ   

      2.วินัยโดยผู้บังคับบัญชา คือ กระบวนการรักษาวินัยจากภายนอกโดยการบังคับบัญชา การรักษาวินัยประเภทนี้เกิดจากการสอดส่องดูแลของผู้บังคับบัญชามายังผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชา เป็นกระบวนการรักษาวินัยที่เกิดจากที่เกิดจากกฎ หรือระเบียบ เป็นตัวกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้องทำการควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการรักษาวินัยโดยวิธีการนี้จะเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ทำการสอดส่องควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งทำการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดถึงการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ความสำคัญของวินัย 3 ประการ

      วินัย มีความสำคัญทั้งต่อระบบราชการ และตัวข้าราชการ ดังนี้

  1. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานทั้งแก่หน่วยงาน และตัวข้าราชการ
  2. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ที่มีทั้งกับหน่วยงาน และตัวข้าราชการ 
  3. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความประพฤติที่ดี และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ต้วข้าราชการ

      กรณีวินัยข้าราชการ หากมีข้าราชการผู้ใด ประพฤติฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยแล้ว พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 84 บัญญัติให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการ  และต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่มีการกำหนดไว้ใน มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน            

 Tips: "วินัย" หากจะกล่าวในภาพรวมแล้ว "วินัย" คือกฎ ระเบียบ สำหรับควบคุมพฤติกรรมความประพฤติกลุ่มบุคคล ที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนวินัยหรือกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามความร้ายแรงและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดวินัย 

         


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 1320 ครั้ง

Engine by shopup.com