ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031646

4 หน้าที่ราชการกับ"การชี้แจงข้อกล่าวหา"

4 หน้าที่ราชการกับการชี้แจงข้อกล่าวหา

            การชี้แจงข้อกล่าวหาในตอนนี้ได้เพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาซึ่งการชี้แจงข้อกล่าวหาจะหมายถึงคำชี้แจ้งข้อกล่าวหาของผู้ชึ้แจงข้อกล่าวหาที่โต้แย้งอธิบายเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาทั่วไป แต่ในตอนนี้จะเสนอการชี้แจงข้อกล่าวหา แบบโต้แย้งตัดเรื่องหน้าที่ราชการ

            ปกติแล้วการทำงานราชการไม่ว่าตำแหน่งใดๆในระบบราชการแล้ว ข้าราชการแต่ละท่านล้วนแต่มีหน้าที่ราชการให้ต้องปฏิบัติแตกต่างกันไปตามยศฐาบรรดาศักดิ์ของแต่ละท่าน  ซึ่งหน้าที่ราชการนี้สำหรับกระบวนการสอบสวนทางวินัยแล้วจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตความรับผิดทางวินัยของข้าราชการในแต่ละราย โดยหากมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่ถูกกล่าวหา และทางการสอบสวนปรากฏพฤติการณ์กระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาจริง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมถูกลงโทษทางวินัย เพราะการกระทำที่ละเว้นหรือขาดตกบกพร่องในหน้าที่นั้นได้ และในทางกลับกับหากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีหน้าที่ราชการในเรื่องที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมไม่อาจถูกลงโทษเพราะการกระทำที่ละเว้นหรือขาดตกบกพร่องในหน้าที่ราชการนั้นได้   เว้นแต่พฤติการณ์กระทำผิดนั้นจะไปเข้าความผิดทางวินัยในเรื่องของความประพฤติของข้าราชการ ซึ่งจะต้องพิจาณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป แต่สำหรับครั้งนี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของหน้าที่ราชการ เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจในการให้ "คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา" หรือจัดทำ "หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"

หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

4 รูปแบบหน้าที่ราชการกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

      การพิจารณาว่าข้าราชการผู้ถูกกล่าวรายใด มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ราชการอย่างไรนั้น สามารถพิจารณาอย่างกว้างๆได้ ดังนี้

  1. การพิจารณาหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ สำหรับการการพิจารณาหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ เป็นกรณีที่ชัดเจนและดูออกได้ง่ายไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานใดมานำสืบสนับสนุนการมีหรือไม่มีหน้าที่ราชการของข้าราชการในเรื่องกล่าวหานั้น เช่น  นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในเขตเทศบาล   หรือปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในเขตเทศบาล เป็นต้น 
  2. การพิจารณาหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้สำหรับข้าราชการพลเรือนแล้ว จะปรากฏขอบเขตตามที่สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้กำหนด ส่วนข้าราชการประเภทอื่นๆก็จะเป็นไปตามที่องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นกำหนดไว้ เช่น ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ก็จะมีการกำหนดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไว้ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ส่วนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส ก็จะมีการกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้ในระดับที่สูงแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดของหน้าที่ราชการจะเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเภทตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนหน้าที่ไว้อย่างกว้างๆ สำหรับในกระบวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว หากเป็นการกระทำผิดที่คาบเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในวิสัยของการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่แล้ว มักจะนำมาเป็นข้ออ้างเรื่องการไม่มีหน้าที่ราชการในเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ เว้นแต่บางกรณี เช่นกรณีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ซึ่งในตอนกลางวันผู้ถูกกล่าวหาต้องมาปฏิบัติงานตามปกติแล้ว ครั้งกลางคืนได้อยู่เวรและนอนหลับในห้องนอนเวร แต่ทรัพย์สินของทางราชการหายไป กรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำเรื่องหน้าที่ราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมทั้งการที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ในตอนกลางวันมิได้พักผ่อนมาประกอบการต่อสู้ได้ ซึ่งกรณีการนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาต่อสู้คดีนี้จะต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
  3. การพิจารณาจากคำสั่งหรือการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งคำสั่งของผู้บังคับบัญชานี้อาจปรากฏในรูปแบบลายลักษณํอักษร หรือเป็นการมอบหมายด้วยวาจาก็ได้  ซึ่งหน้าที่ราชการในรูปแบบนี้ผู้ถูกกล่าวหาจากต้องหาพยานหลักฐานประเภท คำสั่งมอบหมายหน้าที่ หรือพยานบุคคล ไว้ใช้ในการต่อสู้ หรือทำ"คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา"
  4. การพิจารณาหน้าที่ตามพฤตินัย ซึ่งหน้าที่ตามพฤตินัยนี้มิใช่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ รวมทั้งมิใช่หน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหน้าที่ตามคำสั่งหรือการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา แต่เป็นกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นด้วยตนเอง เช่น นายช่างโยธา สมัครใจเข้าทำหน้าที่เป็นผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆของฝ่ายโยธาทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไม่มาปฏิบัติงาน  ซึ่งหากเกิดการบกพร่องหรือสูญหายของเงินค่าธรรมเนียมเหล่านั้นก็อาจเป็นความผิดวินัยจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ 

        Tips: เรื่องหน้าที่ราชการกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำข้อเท็จจริงในเรื่องหน้าที่ราชการของตนเองตามลักษณะต่างๆในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น มาใช้ประโยชน์ในการวางโครงร่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเบื้องต้นได้ โดยให้ทำการตรวจสอบด้วยตนเองว่าเรื่องกล่าวหานั้น ตนเองถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่ในรูปแบบใดใน 4 รูปแบบข้างต้น และหน้าที่นั้นมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่  หากมีปรากฏข้อความในคำสั่งอย่างไร ซึ่งปกติส่วนใหญ่แล้วหากมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นการทำคำสั่งไว้ด้วยข้อความกว้างๆ เน้นหนักในเรื่องพื้นที่รับผิดชอบเท่านั้น จากนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทำการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามแนวทางปฏิบัติปกติในหน่วยงานว่ามีผู้ใดต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นก่อนและหลังตนเองหรือไม่ หากมีบุคคลเหล่านั้นมีอำนาจหน้าที่อย่างไร พร้อมทั้งหาข้อเท็จจริงเรื่องขอบเขตในขั้นตอนความรับผิดชอบของตน เพื่อตัดพฤติการณ์กระทำผิดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตขั้นตอนในการรับผิดชอบของตนออกไปก่อน ก็จะทำให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาง่ายขึ้นไปอีกเปาะหนึ่ง รวมทั้งอาจทำให้รูปคดีตามการกล่าวหาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาก็อาจเป็นได้ แต่ที่สำคัญอย่าลืมเสนอชื่อพยานบุคคลซึ่งได้แก่ผู้ร่วมงาน ใน การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เพื่อให้ผู้สอบสวนทำการสอบสวนถึงขอบเขตงานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยนะครับ.

23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com