วินัย.com
ที่ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา   โทรปรึกษา ฟรี  099-301-6151
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

014611

4 เหตุอุทธรณ์"วินัย"

หมวดหมู่: วินัย

    อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ วินัย (Discipline) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากมีคำสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งหากข้าราชการรายใดยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหายังมิใช่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย  ดังนั้น สิทธิ์ในการอุทธรณ์จึงยังไม่เกิดแต่อย่างใด

4 สาเหตุอุทธรณ์ทางวินัย

สาเหตุในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ วินัย 

       ส่วนใหญ่นั้น จะปรากฏสาเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการสอบสวนทาง วินัยข้าราชการ ดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ออกคำสั่งโดยไม่มีมูลหรือเหตุอันควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนขาดคุณสมบัติ หรือ คณะกรรมการสอบสวน มีสภาพที่ขาดความเป็นกลาง เป็นต้น
  2. การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ปรากฎข้อผิดพลาด เช่น มีการลงโทษโดยไม่มีการสอบสวน  มีการไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือมีปัญหาความลำเอียงในการรับฟังพยานของคณะกรรมการสอบสวน หรือมีการไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดที่สั่งลงโทษ เป็นต้น
  3. การพิจารณาความผิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาไม่เพียงพอที่จะนำมารับฟังเพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา เป็นต้น
  4. การลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การกำหนดระดับโทษไม่เหมาะสมกับการกระทำผิด การออกคำสั่งลงโทษโดยไม่มีอำนาจ  การสั่งลงโทษในฐานความผิดที่ไม่ได้แจ้งข้อกล่้าวหา หรือการสั่งลงโทษโดยไม่สุจริต เป็นต้น

Tips:การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ วินัย ตามมาตรา114 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ต่อ ก.พ.ค.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือถือว่ารับทราบคำสั่งลงโทษ

 

 

13 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 18 ครั้ง

Engine by