ปรึกษาการชี้แจงข้อกล่าวหา 
โทรปรึกษา ฟรี  062-6499-203  
ไม่ต้องแจ้งชื่อและสังกัด
09 -19.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 

สาระทางวินัย

สถิติผู้เข้าชม

031649

5 ขั้นตอนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

       ขั้นตอนการเขียน คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา วินัย (Discipline) เป็นสิ่งสำคัญในลำดับถัดมาจากขั้นตอนที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการสรุปจับใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อกล่าวหา และพฤติการณ์กระทำผิด ตามที่ปรากฏในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามที่ได้รับมอบมาจากคณะกรรมการสอบสวน5 วิธีเขียนชี้แจงข้อกล่าวหา

วิธีการเขียนคำชี้แจงข้อกล่าวหาวินัย ที่ดีนั้น 

       ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ต้องทำการชี้แจงทุกข้อกล่าวหา และทุกพฤติการณ์กระทำผิดที่ปรากฏอยู่ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะบางคณะกรรมการสอบสวนฯอาจมีแนวความคิดว่าการที่ไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาในประเด็นใด ถือเป็นการยอมรับหรือไม่ต่อสู้ชี้แจงประเด็นกล่าวหานั้น โดยเป็นการยอมรับตามข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนได้
  2. ต้องทำการทบทวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์กระทำผิด เพื่อจัดวางโครงร่าง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยการวางโครงร่างอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งโครงร่างตามช่วงเวลาที่กระทำผิด หรือแบ่งตามสายการบังคับบัญชา เป็นต้น
  3. ควรทำการวางโครงร่าง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีการกล่าวหาย้อนหลังไปหลายปี หรือร่วมกันกระทำผิดหลายคน หรืออาจเป็นกรณีที่พยานเอกสารมีการเวียนเก็บหลายหน่วยงาน หรือเป็นกรณีที่เข้าถึงเอกสารได้ยาก เพราะผู้ถูกกล่าวหาย้ายออกจากหน่วยงานเดิม เป็นต้น
  4. ต้องทำการสืบหาข้อเท็จจริงตามโครงร่าง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ที่วางไว้จนสิ้นสุดกระแสความ ซึ่งคำว่า"สิ้นสุดกระแสความ"นี้ ผู้ถูกกล่าวหาอาจแบ่งการสืบหาที่สิ้นสุดกระแสความตามเหตุของคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น คณะกรรมการต่างๆตามระเบียบพัสดุ ให้กำหนดกรอบการสืบหาที่สิ้นสุดกระแสความตามขั้นตอนและหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่ควรต้องสืบหาข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้น เช่น เหตุทีมาของเรื่อง  การขออนุมัติโครงการ/แผนงาน การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ผลการตรวจรับพัสดุ  การอนุมัติเบิกจ่าย และอาจต่อเนื่องไปถึงผลสำเร็จของงานที่มาจากการจัดซื้อหรือจัดจ้างดังกล่าว (หากมี) รวมทั้งกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงผู้เข้ามารักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เป็นต้น 
  5. เมื่อได้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว จึงค่อยดำเนินการปรับข้อเท็จจริงนั้นเข้ากับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และพยานหลักฐานที่สนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

Tips: การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา วินัย เป็นขั้นตอนหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินการทาง วินัยข้าราชการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาโต้แยง แสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง โดยขั้นตอน การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ปกติจะเริ่มหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้มอบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา แต่บางครั้งอาจมีกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน เรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาไปดำเนินการสอบสวนหาพฤติการณ์กระทำผิดเป็นการเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการพิจารณาเลือกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหารายนั้นหรือไม่ อย่างไร

13 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 584 ครั้ง

Engine by shopup.com